Press ESC to close

برای رسیدن به نرخ انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ باید هر روز یک نیروگاه اتمی جدید راه‌‌اندازی کنیم

میترا 0

در تنور داغ وعده‌‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده، بسیاری از ادعاهای تازه مطرح شده که هرگز رنگ واقعیت را به خود نخواهند دید.

Continue reading